Hvor vil du træne?
BLIV MEDLEM I
FITNESS UNITED
 


MEDLEMSBETINGELSER

MEDLEMSBETINGELSER

Generelt
Ved oprettelse af et medlemskab i Fitness United accepterer medlemmet, foruden nærværende medlemsbetingelser, også Husets Regler, Fitness Uniteds gældende regler om Datapolitik samt modtagelse af meddelelser om ændringer i medlemsbetingelser pr. e-mail.

Medlemskabet
Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Ved misbrug af medlemskab eller medlemskort opkræves et gebyr, som fremgår af Fitness uniteds prisliste. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares et billede af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Fitness United.

Medlemskort
Medlemskortet skal medbringes og registreres inden hver træning. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal der laves et nyt mod betaling af gældende pris for medlemskort. De til enhver tid gældende gebyrer kan findes på Fitness Uniteds prisliste.

Varighed
DIBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges (jf. opsigelse af DIBS medlemskaber) Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Kontante medlemskaber refunderes ikke.

Opsigelse af DIBS medlemskaber
DIBS medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i centeret eller via e-mail til det pågældende centers e-mail med oplysning om for- og efternavn, telefonnummer samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes. De respektive centres e-mail adresser findes på hjemmesiden under hvert bynavn. Når vi har registreret opsigelsen, sender vi en bekræftelse på e-mail, til den e-mailadresse, medlemmet har oplyst i vores system. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Der kan ikke ske opsigelse, så længe medlemskabet er sat i bero. Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter der kan ske opsigelse med gældende varsel.

Betaling
Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales den samlede pris for perioden. Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling via DIBS. Herefter bliver ydelsen trukket d. 1 i hver måned. Ved betaling via DIBS opkræves et gebyr efter gældende takst, som fremgår af Fitness Uniteds prisliste. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt.

Medlemskort som betalingsmiddel
Det er muligt for medlemmet at benytte Fitness United medlemskort som betalingsmiddel i centrene, herunder til køb af produkter i automater og i receptionen. For information om denne mulighed, om hvilke produkter, der kan købes og om beløbsgrænser, bedes medlemmet henvende sig i et af vores centre. Beløbsgrænsen for køb på dit medlemskort fastsættes af Fitness United. De foretagne køb opkræves sammen med den næste betalingsopkrævning.

For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkermail til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler på den angivne forfaldsdato, får medlemmet spærret sit medlemskort indtil restancen er udlignet. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af Fitness United.

Bero
Medlemskabet kan sættes i bero i op til 6 mdr. ved henvendelse i centeret eller ved at sende en mail til det pågældende centers e-mail med navn og telefonnummer. Der skal opgives start- og slutdato for bero perioden. For hver bero betales der gebyr efter gældende takst, som til enhver tid fremgår af Fitness Uniteds prisliste.

Umyndige medlemmer
For at blive medlem i Fitness United, skal personen være fyldt 14 år. Er en person under 18 år eller umyndig, kan DIBS-medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning og på værgens ansvar. Medlemskabet kan kun tegnes ved fremmøde i et Fitness United center med værgen. I forbindelse med indmeldelse, skal begge parter medbringe gyldigt billede ID.
Hvis en værge eller forælder indmelder en person under 18 år, indestår denne for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne. Desuden bemærkes det, at værgen eller forælderen indestår for den mindreåriges køb på medlemskort, hvor medlemskort benyttes som betalingsmiddel.

Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness United. Fitness United tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Værdigenstande
Fitness United anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Fitness United bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Ordensregler
Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning. Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Husets regler skal overholdes. De findes på hjemmesiden og på opslag i centeret.

Afmelding af holdreservation
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Afmelding af hold kan ske på www.fitnessunited.dk, via Fitness United app eller på bookingterminalen i centeret. Hvis et medlem ikke afmelder en holdreservation senest 2 timer før holdstart eller fremmøder sig på holdet, opkræves medlemmet – hvis der er tale om et BS-medlemskab – et gebyr efter gældende takst. Såfremt der er tale om et kontantmedlemskab, fratrækkes 3 dage fra medlemskabets gyldighedsperiode.

Udelukkelse af medlem
Fitness United kan til enhver tid – uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

Doping
Brug af stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler jf. Dopingloven, samt sløringsstoffer for anabole steroider, er forbudt for personer, der benytter Fitness United centre. Fitness United er medlem af Anti Doping Danmark. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis en af Anti Doping Danmarks repræsentanter forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsag, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører at medlemskabet ophører øjeblikkeligt, og medlemmet skal betale alle omkostninger, der er forbundet med testen. Fitness United videregiver oplysningerne om en positiv prøve til Anti Doping Danmark og DFHO. En positiv prøve giver mindst 2års karantæne i alle motions- og fitnesscentre, som er medlem af Anti doping Danmark og DFHO.

Ændring af medlemsbetingelser
Fitness United kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Fitness United har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag i centeret.

Medlems information
Fitness United udsender løbende mails med relevant information omkring medlemskabet. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret.